Avlopp fastigheter

Biologisk vattenrening av avlopp för fastigheter

Moduluppbyggda anläggningar som kan anslutas till en eller flera fastigheter

TreeWell är ett helt biologiskt system för effektiv rening av avloppsvatten, där också vattnet kan återanvändas i ett slutet kretslopp. En lösning som lämpar sig väl i känsliga miljöer där hög skyddsnivå råder. Systemet är konstruerat efter principer och kunskap kring de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem, med mikroorganismer som samspelar i växtmikrobiella näringsvävar. TreeWell består av tankar som placeras under jord utomhus och ansluts till fastigheternas avloppssystem. I en del av tanksystemet planteras vattenväxter som både döljer och förskönar anläggningen. Energiåtgången är låg och anläggningen kan drivas av solceller, vilket kan göra reningsverket helt självförsörjande, systemet är också helt väderoberoende och kräver minimalt med underhåll. TreeWell kan byggas ut i moduler beroende på antal och storlek på fastigheterna.

Carex biologiska reningsverk för fastigheter princip