Sjörestaurering

Reningssystem för sjöar och vattendrag

Restaurering av sjöar och vattendrag

Hela 20% av Sveriges yta utgörs av olika typer av sjöar, vattendrag och våtmarker, bara antalet sjöar i landet enligt definitionen vattensamlingar på minst 1 hektar, räknas till runt 95 000. Nästan alla svenska sjöar och vattendrag är direkt eller indirekt påverkade av människan i form av olika föroreningar, övergödning och försurning. Många vattendrag uppnår inte god ekologisk eller kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Målet för restaurering handlar om strävan efter att återskapa ett naturligt tillstånd som existerat innan mänsklig påverkan. Restaurering av vattendrag görs i samarbete med den lokala Länsstyrelsen och kan finansieras med bidrag.

Våra reningsverk renar och återcirkulerar vattnet, de arbetar med helt biologiska processer och är speciellt lämpade för känslig miljö där hög skyddsnivå råder. Anläggningen lämnar inget slam, kräver minimalt med underhåll och den enda komponent i anläggningen som kräver extern kraftkälla är de pumpar som cirkulerar vattnet i reningsverket.