Deponi

Rening av lakvatten från aktiva eller nerlagda deponier

Carex erbjuder skräddarsydda system för rening av lakvatten från deponier
Lakvatten från deponier bildas av vatten från nederbörd som passerar igenom deponin och att innehållet komprimeras när vattnet i avfallet pressas ut. I gamla anläggningar bildas också lakvatten genom att grund- och ytvatten tränger in i deponin. I Sverige finns idag en stor mängd både aktiva och nedlagda deponier, antalet aktiva deponier uppgick enligt siffror från 2006 till ca 180 stycken och 2013 deponerades ca 33 000 ton hushållsavfall. Den uppsamlade lakvattenmängden från deponier med hushålls- och industriavfall uppskattades redan 2003 till mellan 8-12 miljoner kubikmeter årligen eller ca 1500-3500 kubikmeter per hektar och år. Alla deponier är tillståndspliktiga och detta omfattar även lakvattenhanteringen. Våra reningsverk arbetar med biologiska processer, reningsverken skräddarsys för deponianläggningen och kräver minimalt med underhåll. Grundsystemet består av två tankar som placeras under jord med pumpar för cirkulation av vattnet genom systemet. Anläggningen kan byggas ut i moduler och anpassas obegränsat till behovet av rening. Det renade vattnet kan sedan ledas ut i kommunalt avlopp eller återanvändas.