Industri

Biologisk rening av process- och spillvatten från industrianläggningar, deponier, biltvättar, samt lösningar för förorenat vatten i sjöar och vattendrag

Våra reningsverk kan ersätta dagens slamproducerande processer

Med Carex helt biologiska vattenreningsteknik kan processvatten från industrianläggningar renas och återcirkuleras i slutna vattensystem för att minska vattenförbrukningen. I Sverige har vi hårda regler för vad industrier och annan verksamhet får släppa ut, dagens system för industriell vattenrening använder ofta olika typer av kemikalier som gör det svårt att komma ned till de låga nivåer som krävs. Det skapas också enorma mängder slam som behöver tas om hand, om enbart kemiska metoder skulle användas för att rena vattnet från partiklar i industrier runtom i Europa skulle detta under ett år bygga ett 32 mil högt avfallsberg, motsvarande 1000 Eiffeltorn.

Carex har idag fungerande biologiska vattenreningslösningar för verksamheter som biltvättar, spillvattenhantering från deponier, restaurering av sjöar och vattendrag, samt större kommersiella fastigheter som kursgårdar, hotell och restauranger. Systemet är utbyggbart i moduler och kan användas i känslig miljö där hög skyddsnivå råder.