info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

Teknologi

Vårt system kopierar naturens sätt att rena vatten och är därför helt fritt från kemiska tillsatser. Vi utnyttjar mikroorgnismer, vattenväxter och vattnets sätt att röra sig i naturliga vattendrag. Den unika kombinationer av mikrober, biomassa och optimala vattenströmmar kompletterat med kretslopp ger minimalt med restprodukter.
Reningssystemet har hög kapacitet och kan användas till att rena avlopp från t ex enskilda hushåll, sommarstugor, koloniträdgårdar, bondgårdar, samfälligheter, hotell, turistanläggningar, hamntoaletter, idrottsanläggningar, golfklubbar, offentliga toaletter och campingplatser. Även rening av avlopp från biltvättar och bensinstationer samt lakvatten från deponier är möjliga med våra system.
 
Innehållet i systemet i form av mikrober, biomassa och växter skräddarsys efter avloppets speciella förutsättningar. Den mikrobiella näringsomsättningen gynnas av utvalda växter som kontinuerligt utsöndrar löst organiskt kol som tas upp av mikrober. Näringsämnena förs vidare till insekter som transporterar näring mellan vatten och jord. Det enda som lämnar systemet till omgivningen är insekter, atmosfärisk kvävgas och renat avloppsvatten. När det renade vattnet återförs till jorden kommer grundvatten att anrikas gradvis. På så sätt återbyggs balansen i vattenkretsloppet och på platser där det är vattenbrist kan det renade vattnet återanvändas till toalettvatten, bevattning eller efter vattenfiltrering till dricksvatten.

 

Fakta om avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a stora mängder syreförbrukande material, fosfor (P) och kväve (N) som bidrar till övergödning av våra vattendrag samt patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer). De föroreningar i avloppsvattnet som ofta är aktuella att kontrollera och analysera är följande:
BOD7
Biologiskt syreförbrukande material mätt under 7 dygn. BOD-värdet anger hur mycket syre det går åt för att bryta ner föroreningarna.
COD
COD är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiskt material. Innehållet av COD är ofta det dubbla jämfört med motsvarande BOD7-innehåll i obehandlat hushållsavloppsvatten. I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet.
Tot-P
Totala mängden fosfor i avloppsvattnet. Där ingår bla fosfat som är en fosforförening vilken förekommer t ex i tvättmedel.
Tot-N
Totala mängden kväve. Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppsvattensammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest aktuella kväveföreningarna. I Tot-N ingår ammonium-, nitrat-, och organiskt bundet kväve.

 

 

Det är ett enormt intresse kring TreeWell avloppsrening, vilket är roligt!

Vi tror det beror på att vi blir mer och mer miljövetna och eftersträvar långsiktigt hållbara lösningar, även inom avloppsrening. Ett enskilt avlopp skall fungera under en lång tid. Konsekvenserna om det inte fungerar kan bli omfattande och slår tillbaka lokalt, i värsta fall med allvarlig påverkan på ditt grundvatten.
Eller är intresset stort för att TreeWell är ett enkelt, robust system som varken behöver tillsats av kemikalier och med minimal slamtömning? Dessutom till en rimlig driftkostnad och med 25 års garanti.
TreeWell anpassas till den skyddsnivå som krävs och reducerar dessutom läkemedelsrester och hormoner.
Fosforrening i TreeWell sker genom en intern mikrobiell process, som är en del av det som gör TreeWell unikt. 
TreeWell kan snarare liknas vid ett kretslopp som efterliknar processer i ett naturligt ekosystem där vattnet skiftar från syrefattig till syrerik miljö. Mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir kvävgas och vatten.
Returvattnet kan återanvändas till bevattning eller att spola i toaletten med. Det finns yterligare reningssteg som gör det möjligt att återanvända vattnet till 100%.
 

 

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt både ekonomiskt och miljömässigt!

Det finns många minireningsverk på marknaden som klarar större kapacitet. Gemensamt för de traditionella minireningsverken är att rening sker med hjälp av fällningsmedel (kemikalier). Tyvärr reducerar inte traditionella minireningsverk varken läkemedelsrester eller hormoner.
TreeWell som kan liknas vid ett "minireningsverk" har den stora skillnaden att det är helt biologiskt och behöver inga kemikalier. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även kemikaliernas inverkan på vår miljö.
TreeWell ger minimalt med restprodukter och reducerar läkemedelsrester, hormoner för ett friskare Östersjön.
Vattnet som lämnar TreeWell kan återanvändas.
För gemensamma/gemensamhetsanläggningar för upp till 200 personer gäller funktionskrav enligt allmänna råd NFS 2006:7. Utsläppskraven anges i de allmänna råden och varierar beroende på vilken skyddsnivå kommunen bedömer ska gälla i det specifika fallet.
Där normal skyddsnivå bedöms gälla är kravet 90% reduktion av BOD och 70% reduktion av tot-P.
Vid hög skyddsnivå gäller samma reduktionskrav för BOD 90% men för tot-P är kravet 90% reduktion och dessutom ställs krav på 50% reduktion av tot-N.
Om de aktuella fastigheterna ligger bredvid ett skyddsvärt vattenområde kan kraven bli strängare än om fastigheterna ligger i ett glesbebyggt område långt från vatten.
Källa JTU, Institutet för Jordbruks-och Miljöteknik