info@carexofsweden.com

Teknologi

Vårt system kopierar naturens sätt att rena vatten och är därför helt fritt från kemiska tillsatser. Vi utnyttjar mikroorgnismer, vattenväxter och vattnets sätt att röra sig i naturliga vattendrag. Den unika kombinationen av mikrober, biomassa och optimala vattenströmmar kompletterat med kretslopp ger minimalt med restprodukter.
Reningssystemet har hög kapacitet och kan användas till att rena avlopp från t ex enskilda hushåll, sommarstugor, koloniträdgårdar, bondgårdar, samfälligheter, hotell, turistanläggningar, hamntoaletter, idrottsanläggningar, golfklubbar, offentliga toaletter och campingplatser. Även rening av avlopp från biltvättar och bensinstationer samt lakvatten från deponier är möjliga med våra system.

 

 

 
Innehållet i systemet i form av mikrober, biomassa och växter skräddarsys efter avloppets speciella förutsättningar. Den mikrobiella näringsomsättningen gynnas av utvalda växter som kontinuerligt utsöndrar löst organiskt kol som tas upp av mikrober. Näringsämnena förs vidare till insekter som transporterar näring mellan vatten och jord. Det enda som lämnar systemet till omgivningen är insekter, atmosfärisk kvävgas och renat avloppsvatten. När det renade vattnet återförs till jorden kommer grundvatten att anrikas gradvis. På så sätt återbyggs balansen i vattenkretsloppet och på platser där det är vattenbrist kan det renade vattnet återanvändas till toalettvatten, bevattning eller efter vattenfiltrering till dricksvatten.

 

Avloppssystemet är känsligt och måste behandlas som en kär vän.

Allt som spolas ner i toaletten når avloppssytemet! TreeWell-systemet är liksom alla avloppssystem inte gjort för något annat än det som kommer från människokroppen samt toalettpapper. Hushållspapper, tops, tandtråd och tandstickor, bindor, kondomer, bomull, trasor, kattsand, mediciner, fett m.m. får aldrig spolas ner. Fibrerna i hushållspapper är långa för att det skall suga upp vatten bättre och får aldrig ersätta toalettpapper där fibrerna är korta för att enkelt kunna lösas upp. Detta är extra viktigt för biologiska system men kraven är lika hårda för kommunala avlopp.
Miljögodkända tvätt- och diskmedel skall användas för att undvika stopp i avloppssystemet och de belastar miljön väsentligt mindre. Om köket inte är utrustat med fettavskiljare skall frityrfett, stekfett m.m. samlas in i ett kärl för återvinning. Stelnat fett i stekpannan kan skrapas ner i påsen för matavfall eller torkas bort med papper. Fett stelnar redan vid 18 grader så att spola ner fett med hett vatten flyttar bara problemet från vasken till rören som kommer att fördärvas, vilket senare kräver omfattande och kostsamma rörrenoveringar.
Badrummets kemikalier (tvål, schampo, gel, rengöringsmedel m.m.) skall vara miljögodkända och oanvända kemikalier skall lämnas till återvinning och aldrig tömmas i golvbrunnar och toaletter eftersom koncentrationerna blir alltför höga.
Att äga och förvalta ett biologiskt avloppssystem är det allra bästa beslutet för miljön i stort och smått. Man undviker att belasta naturen med starka kemikalier, det krävs inga långa transporter i avloppsledningar som läcker och som måste renoveras kontinuerligt och de kommunala reningsverken belastas mindre. Naturen har genom miljoner år utvecklat egna reningsmetoder som är en del av jordens kretslopp och det är så TreeWell-systemet fungerar. Det kallas biomimetik när människan imiterar naturen för att hantera moderna problem. Det är också de enda metoder som har en neutral påverkan på natur och miljö.
Möjligheten att komplettera TreeWell med en dricksvattenmodul kan alltid göras och då kan det renade vattnet användas till bevattning eller allra helst bilda basen i ett helt cirkulärt system då 90% av allt vatten återanvänds i hushållet. Framtiden är decentraliserad (lokal) och cirkulär då alla naturresurser vi använder används om och om igen.

 

 

Fakta om avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a stora mängder syreförbrukande material, fosfor (P) och kväve (N) som bidrar till övergödning av våra vattendrag samt patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer). De föroreningar i avloppsvattnet som ofta är aktuella att kontrollera och analysera är följande:
BOD7
Biologiskt syreförbrukande material mätt under 7 dygn. BOD-värdet anger hur mycket syre det går åt för att bryta ner föroreningarna.
COD
COD är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiskt material. Innehållet av COD är ofta det dubbla jämfört med motsvarande BOD7-innehåll i obehandlat hushållsavloppsvatten. I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet.
Tot-P
Totala mängden fosfor i avloppsvattnet. Där ingår bla fosfat som är en fosforförening vilken förekommer t ex i tvättmedel.
Tot-N
Totala mängden kväve. Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppsvattensammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest aktuella kväveföreningarna. I Tot-N ingår ammonium-, nitrat-, och organiskt bundet kväve.