info@carexofsweden.com Återförsäljare: www.Treewell.se

HÅLLBARHETSPRIS TILL FRÖLUNDA GÅRD DÄR TREEWELL ÄR EN DEL I MOTIVERINGEN


Från vänster: Rolf Dickson Könberg, Kintore Kompetens, Clas af Ugglas och Therese Ekerholm, båda Frölunda gård och Karl Öhlander, utvecklingschef, Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommun har utsett Frölunda Gård till årets hållbara företag.

Priset delades ut på Upplands-Bro galan den 13 april och TreeWell (en biologisk avloppsrening) var en del av motiveringen.

– Med ett stort miljöengagemang, socialt engagemang och kunskap driver företaget traditionellt jordbruk. De har startat och driftsatt en ny solcellsanläggning, ersatt vanlig diesel med HVO-bränsle för sina lantbruksmaskiner och är nu nästintill fossilfri i sin drift, säger kommunens utvecklingschef, Karl Öhlander, som delade ut priset.

Företaget har även startat upp en ny och unik avloppsanläggning, TreeWell, som bygger på mikrobiologi, vilket gör att de får ett minimalt underhåll och inte tillför några kemikalier i sin reningsprocess. Vinnarna mottog priset under applåder från publiken.

Vi gläds med dem!

Läs mer på:Årets hållbarhetspris till Frölunda Gård 

Om Upplands-Brogalan
Upplands-Brogalan arrangeras av Upplands-Bro Kommun, Företagarna och Damernas affärsnätverk för att uppmärksamma kommunens fantastiska företagare. Innan galan arrangeras en företagsmässa där företagare kan visa upp sin verksamhet och knyta kontakter. Galan är öppen för alla och 2018 arrangerades galan för sjätte året i rad.

EKOLOGISKA EKOLADAN VALDE TREEWELL

Under 2017 har TreeWell installerats på den ekologiska Lindeborgs Gård – Ekoladan.

Ekoladan kommer att bli en av världens första kol-negativa byggnader. Ekoladan har kombinerade hållbarhetslösningar med högkvalitativ och genomtänkt design. Det finns två eco-sviter, ett hotellrum, ett litet workshoprum och en bastu.

”Jag skulle vilja passa på att tacka så mycket för samarbetet kring TreeWell. Det har bidragit till förverkligandet av Ekoladans första etapp som blev klar i juli och vi tar alla chanser att visa systemet”

Med hjälp av White Arkitekter har vi byggt om delar av gårdens stora lada från 1907 till ett mindre eko-hotell och konferensverksamhet med mycket hög hållbarhets-, design- och kvalitetsambition.

Där finns två eko-sviter för fyra personer med kök, matplats, vedspis & badrum. Samt ett standard hotellrum för två personer. I Ekoladan finns även ett konferensrum för grupper på upp till 10-15 personer för möten och konferenser där lugn, enskildhet och inspirerande omgivningar värdesätts. Från konferensrummets stora fönster ser man ut över åker, strandbeten och sjö.

I Ekoladan finns även en bastu med stort panorama-fönster och milsvida utsikt över sjön.

För fem år sedan tog vi över den nedgångna gården i vacker natur utanför Nyköping. Steg för steg har vi skapat en unik inspirations- och mötesplats för människor och organisationer. Vi känner att vi är på god väg och i nästa etapp kommer vi bygga några fler hotellrum, ett restaurangkök och ett större konferensrum. Bilder på gården finns på;

https://www.instagram.com/lindeborgsfarm/Vi har näst intill haft full beläggning under juli och augusti och välkomnat våra första konferensgrupper. Vi har även fått fin publicitet i media och i oktober kommer en av Belgiens mest välkända designers med en fotograf för att fota Ekoladan till en ny coffee table designbok som kommer publiceras i hela Europa. Vi har även tilldelats årets innovationspris i besöksnäringen 2017 för Nyköpings Kommun”

Vänliga Hälsningar,
Carl, Ekoladan

TREEWELL I SYDAFRIKA!

AsaDuru utvecklar ett hållbart byggkoncept i Sydafrika och har valt TreeWell för hållbar avloppsrening genom Carex of Sweden som samarbetspartner.

Kontakta oss för mer information!

Mer information om AsaDuru hittar du här ->

https://youtu.be/aWluPBGopKY

FÖRSTA TREEWELL I NORRTÄLJE KOMMUN ÄR I JORDEN!

Under sensommaren har vi installerat första TreeWell systemet i Norrtälje kommun.

Det är TreeWell Home som kommer ansluta tre nybyggda fastigheter under 2018 (tidigast). Är du intresserad av att se anläggningen så kontakta oss!

GEMENSAMT MINIRENINGSVERK FÖR FRITIDSHUS

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt!

Det finns många minireningsverk på marknaden som klarar större kapacitet. Gemensamt för de traditionella minireningsverken är att rening sker med hjälp fällningsmedel (kemikaler).

Tyvärr reducerar inte traditionella minireningsverk varken läkemedelsrester eller hormoner.

NY PÅ MARKNADEN – INNOVATIVA TREEWELL!

En nyhet på marknaden är innovatiav TreeWell som kan liknas vid ett ”minireningsverk”. Skillnaden är att TreeWell är helt biologiskt och behöver inga kemikaler. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även kemikaliernas inverkan på vår miljö.

TreeWell behöver heller ingen slamtömning och reducerar läkemedelsrester, hormoner mm för ett friskare Östersjön.

Vattnet som lämnar TreeWell kan återanvändas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med! Det finns ytterligare ett reningssteg som gör det möjligt att återanvända vattnet till 100%.

Fantastiskt tycker vi.

FAKTA OM AVLOPPSVATTEN

Avloppsvatten från hushåll innehåller bl a stora mängder syreförbrukande material, fosfor (P) och kväve (N) som bidrar till övergödning av våra vattendrag, samt patogener. De föroreningar i avloppsvattnet som ofta är aktuella att
kontrollera och analysera är följande:

BOD7

Biologiskt syreförbrukande material mätt under 7 dygn. BOD-värdet anger hur mycket syre det
går åt för att bryta ned föroreningarna.

CODcr

COD är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av organiskt material. Innehållet av COD är ofta det dubbla jämfört med motsvarande BOD7-innehåll i obehandlat hushållsavloppsvatten. I biologiskt behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet. Tot-P Totala mängden fosfor (grundämne med den kemiska beteckningen P) i avloppsvattnet. Där ingår bl a fosfat som är en fosforförening, vilken förekommer t ex i tvättmedel.

Tot-N

Totala mängden kväve (grundämne med den kemiska beteckningen N). Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppssammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest aktuella kväveföreningarna. I Tot-N ingår ammonium-, nitrat- och organiskt bundet kväve.

SS Förkortning av suspenderad substans = partiklar i avloppsvattnet
Patogener sjukdomsframkallande mikroorganismer

För genmensamma/gemensamhetsanläggningar för upp till 200 personer gäller funktionskrav enligt allmänna råd NFS 2006:7. Utsläppskraven anges i de allmänna råden och varierar beroende på vilken skyddsnivå kommunen bedömer ska gälla i det specifika fallet.

Där normal skyddsnivå bedöms gälla är kravet 90 % reduktion av BOD och 70 % reduktion av tot-P.

Vid hög skyddsnivå gäller samma reduktionskrav för BOD 90%, men för tot-P är kravet 90 % reduktion och dessutom ställs krav på 50 % reduktion av tot-N.

För anläggningar som ska ta emot avloppsvatten från fler än 200 personer men mindre än 2000 personer fastställs utsläppskraven vid kommunens tillståndsprövning av anläggningen. För dessa större gemensamhetsanläggningar finns inga generella ”normalkrav” eftersom tillståndsprövningen är individuell och bl a tar hänsyn till lokala förhållanden och vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt att kräva.

Om de aktuella fastigheterna ligger bredvid ett skyddsvärt vattenområde kan kraven bli strängare än om fastigheterna ligger i ett glesbebyggt område långt ifrån vatten. Vad en tillståndsansökan ska innehålla finns beskrivet i miljöbalken, men även i de allmänna råden. Kommunens miljökontor kan också ge information om vad en ansökan bör innehålla. Många gånger kan det vara bra att få hjälp av en konsult eller annan sakkunnig för att skriva tillståndsansökan.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är sedan den 1 juli 2011 ansvarig myndighet för tillsynsvägledning gällande
små avlopp. HaV ansvarar också för de allmänna råden NFS 2006:7 som ursprungligen gavs ut av Naturvårdsverket.
Efter en utredning vars slutrapport publicerades 2013 begärde HaV föreskriftsrätt, vilket i princip skulle innebära att de allmänna råden i en något omarbetad form omvandlades till lagkrav. I nuläget (juni 2015) ligger frågan hos miljödepartementet.

Källa: JTU, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

 

BIOLOGISKT

Att kalla TreeWell för ”minireningsverk” är egentligen helt fel. TreeWell är ett innovativt, biologiskt system som kan liknas vid ett kretslopp. Fritt från kemikalier och kräver ingen slamtömning.

TreeWell uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp motsvarande hög skyddsnivå, ex.vis i Skärgården, och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas och användas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med.

TreeWell reducerar även läkemedelsrester, hormoner mm. I dagsläget finns 3 modeller för enskilt avlopp. 

TreeWell lämpar sig fint för sommarstugeområden även om dom är obebodda vintertid. Systemet går ner i vila, precis som naturen, och vaknar till och anpassar sig på våren när huset används igen.

Kontakta oss om du vill veta mer om TreeWell!